12 May

Các kiểu dữ liệu (datatype) trong Javascript

Cũng nhiều nhiều ngôn ngữ khác, Javascript chia kiểu dữ liệu thành 2 nhóm chính: – Primitive Data – Non-primitive Data 2 cái chia này có liên quan tới cách lưu trữ dữ liệu trong vùng nhớ heap – stack. Primitive data lưu giá trị tại địa chỉ của biến. …