05 May

Service Mesh là gì?

Trước khi nói tới Service Mesh là gì mình xin nói qua về tình hình hình Software Developement hiện tại, khi nhà nhà nhắc tới Microservices. Microservices là một kiến trúc mới để thiết kế hệ thống application của mình, nó đem tới một số lợi ích lớn so với …