27 July

Javascript Decorator, Anotation

Nếu bạn chưa đọc bài viết mẫu thiết kế Decorator Pattern, thì mình nghĩ các bạn nên đọc qua để nắm được tư tưởng của bài toán. Decorator trong Javascript cũng thuộc về mẫu Decorator Pattern. Decorator là gì? Mang tư tưởng của các bài toán được giải quyết bằng …

21 June

Công cụ vẽ UML và Architecture Diagram

Khi phát triển các dự án phần mềm, chúng ta cần phải vẽ các Diagram để có thể có cái nhìn tổng quan về hệ thống, định hướng sản phẩm mà chúng ta sẽ xây dựng. Vẽ các diagram này để có thể dễ dàng truyền tải thông tin tới …