prototye chain
09 June

Prototype chain trong Javascript

# Prototype là gì? có ăn được không? Javascript được gọi là prototype-based language. Lâu rồi mình đọc đâu đó thì nói là ngôn ngữ “Nhái” hướng đối tượng. Tức Javascript hỗ trợ xây dựng một số tính chất của OOP thông qua kỹ thuật Prototype của nó. Cụ thể …

12 May

Các kiểu dữ liệu (datatype) trong Javascript

Cũng nhiều nhiều ngôn ngữ khác, Javascript chia kiểu dữ liệu thành 2 nhóm chính: – Primitive Data – Non-primitive Data 2 cái chia này có liên quan tới cách lưu trữ dữ liệu trong vùng nhớ heap – stack. Primitive data lưu giá trị tại địa chỉ của biến. …