27 July

Javascript Decorator, Anotation

Nếu bạn chưa đọc bài viết mẫu thiết kế Decorator Pattern, thì mình nghĩ các bạn nên đọc qua để nắm được tư tưởng của bài toán. Decorator trong Javascript cũng thuộc về mẫu Decorator Pattern. Decorator là gì? Mang tư tưởng của các bài toán được giải quyết bằng …

prototye chain
09 June

Prototype chain trong Javascript

# Prototype là gì? có ăn được không? Javascript được gọi là prototype-based language. Lâu rồi mình đọc đâu đó thì nói là ngôn ngữ “Nhái” hướng đối tượng. Tức Javascript hỗ trợ xây dựng một số tính chất của OOP thông qua kỹ thuật Prototype của nó. Cụ thể …