prototye chain
09 June

Prototype chain trong Javascript

# Prototype là gì? có ăn được không? Javascript được gọi là prototype-based language. Lâu rồi mình đọc đâu đó thì nói là ngôn ngữ “Nhái” hướng đối tượng. Tức Javascript hỗ trợ xây dựng một số tính chất của OOP thông qua kỹ thuật Prototype của nó. Cụ thể …