Javascript Fundamentals (Vietnamese)

javascript-fundamental

TÓM TẮT KHÓA HỌC:

Mình xây dựng khóa học cũng với mục đích ôn lại kiến thức của bản thân sau một khoảng thời gian đã làm việc với Javascript. Các bạn sinh viên còn đang đi học, nếu muốn được học offline, có người ra bài tập, rồi có người kiểm tra, đánh giá, góp ý, hoặc các bạn muốn thực hành trên những dự án thực tế thì liên hệ mình nhé
SĐT: 0344820000
Email:hr@kickoff.tech

NỘI DUNG:

 1. Nguồn gốc Javascript, ECMAScript là gì?
 2. Cách khai báo biến trong Javascript: var, let, const
 3. Scope – Phạm vi sử dụng của biến, hàm
 4. Hoisting trong Javascript.
 5. Closures – cách xây dựng bao đóng (encapsulation) trong Javascript.
 6. Một số kiểu dữ liệu trong Javascript.
 7. Tìm hiểu keyword ‘this’ trong Javascript
 8. Callback, Promise, Async/Await
 9. Bản chất Prototype trong Javascript.
 10. Một số câu hỏi sâu hơn trong Javascript
 11. Tiếp tục sự nghiệp làm Front-end với Javascript.
 12. Tiếp tự sự nghiệp làm Back-end với Node.js.

Nguồn tham khảo:
https://scotch.io
Wiki